ASUVAKSI

Asuvaksi -hanke

Yhdistyksen tammikuussa 2018 aloittaman Asuvaksi -hankkeen tavoitteena on parantaa asumisen järjestymistä sekä asumis- ja sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsyä asiakaslähtöisen palveluohjauksen avulla. Tavoitteena on myös tukea ja parantaa vantaalaisten asunnottomien kovan ytimen elämänhallintaa ja elämänmuutosta asunnon saannin esteiden poistamisella ja asunnon saamisen kynnyksen madaltamisella. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä vahvistamaan asunnottomien voimaantumista heidän saamastaan avusta ja tiedosta sekä oman asiantuntemuksensa käyttämisestä palveluiden kehittämistyössä.

Tavoitteena on myös selvittää asunnottomaksi joutumisen ja asunnottomaksi jäämisen syitä. Asumispalvelun pullonkaulojen selvitystyön kautta on mahdollista tuottaa asunnottomille parempia ja kohdennetumpia asumismahdollisuuksia virallisissa ja järjestölähtöisissä palvelujärjestelmissä. Työskentelemällä kohderyhmän ihmisten kanssa tasa-arvoisena, vertaisena ja heidän ihmisarvoaan kunnioittaen pyrimme edistämään kohderyhmän hyvinvointia sekä heidän luottamustaan ihmisiä kohtaan. Hankkeen sidosryhmät saavat ajantasaista tietoa hankkeen toiminnasta ja voivat hyödyntää sitä omassa asiakastyössään kohderyhmän elämäntilanteen parantamiseksi. Hankkeen aikana kerätty tieto ja kokemukset dokumentoidaan ja jaetaan sidosryhmille. Syntynyt tieto auttaa jatkossa ennaltaehkäisemään asunnottomuutta ja palveluista pois putoamista.

Toiminnan kohderyhmä

Toiminnan kohderyhmänä ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti syrjäytyneet, marginalisoituneet ja syrjäytymisvaarassa olevat päihde- sekä mielenterveysongelmaiset asunnottomat tai häätöuhan alla olevat ihmiset Vantaalla. Toiminta kohdistuu ensisijaisesti asunnottomuudesta kärsiviin palveluista väliinputoajiin. Palveluohjauksella sekä osallistamalla autetaan ihmisiä, joista monella ei ole enää voimavaroja tai kykyä hakeutua auttavien ja tukea antavien tahojen piiriin. Osallistaminen tapahtuu motivoimalla ja ottamalla kohderyhmän ihmiset mukaan oman asiansa asiantuntijoina. Kohderyhmän mielipiteitä aidosti arvostaen ja heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan sekä oman alansa asiantuntijuutta korostaen käydään yhdessä ajamassa heidän asiaansa palveluista vastaaville ja niitä järjestäville tahoille.

Kohderyhmänä on noin 200-500 vantaalaista asunnotonta tai tilapäisasunnoissa oleskelevaa moniongelmaista ihmistä. Keski-iältään he ovat noin 40 -vuotiaita ja valtaosa heistä on miehiä. Kohderyhmän ihmisistä suurin osa (n. 80%) kuuluu ikäryhmään 30-62 vuotiaat. Naisten osuus alle 30 -vuotiaiden ikäluokassa on noin puolet, kun taas vanhemmissa ikäluokissa heidän osuutensa on alle 20%. Vantaan kaupungin Koisonrannan palvelukeskuksen päivystys- ja yöpymispalveluissa käy vuositasolla yöpymässä noin 200 vantaalaista asunnotonta päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivää henkilöä. Tästä ryhmästä valtaosa ei kiinnity ja/tai sovitu minkäänlaisiin virallisen tai kolmannen sektorin toimintoihin tai palveluihin. Nämä ihmiset ovat niin kutsuttu kovin ydin ja he ovat Asuvaksi -hankkeen kohderyhmä.