Tukihenkilötyö_rgb

Päihteitä käyttäville

Raittiin elämäntavan omaksuminen on kokonaisvaltainen prosessi. Itse valittuun ja vaalittuun raittiiseen elämäntapaan kuuluvat päihteettömyyttä ja raittiina pysymistä ja kasvamista tukevat toiminnalliset valinnat. Päihdetoipuja pyrkii eliminoimaan elämästään – jokaisella sen osa-alueella – raittiutta uhkaavat ja sitä kyseenalaistavat tekijät.
Hän karsii ja valikoi ihmisyhteyksiään ja tekemisiään ja saa yksinkertaisempaa ja hengittävämpää elämää. Samalla elämään valikoituu merkityksellisempiä asioita, merkityksellisempää vuorovaikutusta, ajankäyttöä ja olemista.
Varmin tie raittiuden saavuttamiseksi on pysyminen raittiissa seurassa sekä toisten toipujien ja vielä kärsivien auttaminen.

Yhdistyksen tammikuussa 2018 aloittaman Asuvaksi -hankkeen tavoitteena on parantaa asumisen järjestymistä sekä asumis- ja sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsyä asiakaslähtöisen palveluohjauksen avulla. Tavoitteena on myös tukea ja parantaa vantaalaisten asunnottomien kovan ytimen elämänhallintaa ja elämänmuutosta asunnon saannin esteiden poistamisella ja asunnon saamisen kynnyksen madaltamisella. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä vahvistamaan asunnottomien voimaantumista heidän saamastaan avusta ja tiedosta sekä oman asiantuntemuksensa käyttämisestä palveluiden kehittämistyössä.

Tavoitteena on myös selvittää asunnottomaksi joutumisen ja 
asunnottomaksi jäämisen syitä. Asumispalvelun pullonkaulojen selvitystyön kautta on mahdollista tuottaa asunnottomille parempia ja kohdennetumpia asumismahdollisuuksia virallisissa ja 
järjestölähtöisissä palvelujärjestelmissä. Työskentelemällä kohderyhmän ihmisten kanssa tasa-arvoisena, vertaisena ja heidän ihmisarvoaan kunnioittaen pyrimme edistämään kohderyhmän hyvinvointia sekä heidän luottamustaan ihmisiä kohtaan. Hankkeen sidosryhmät saavat ajantasaista tietoa hankkeen toiminnasta ja voivat hyödyntää sitä omassa asiakastyössään kohderyhmän elämäntilanteen parantamiseksi.
Hankkeen aikana kerätty tieto ja kokemukset dokumentoidaan ja jaetaan sidosryhmille. Syntynyt tieto auttaa jatkossa ennaltaehkäisemään asunnottomuutta ja palveluista pois putoamista.

Toiminnan kohderyhmä

Toiminnan kohderyhmänä ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti syrjäytyneet, marginalisoituneet ja syrjäytymisvaarassa olevat päihde- sekä mielenterveysongelmaiset asunnottomat tai häätöuhan alla olevat ihmiset Vantaalla. Toiminta kohdistuu ensisijaisesti asunnottomuudesta kärsiviin palveluista väliinputoajiin. Palveluohjauksella sekä osallistamalla autetaan ihmisiä, joista monella ei ole enää voimavaroja tai kykyä hakeutua auttavien ja tukea antavien tahojen piiriin. Osallistaminen tapahtuu motivoimalla ja ottamalla kohderyhmän ihmiset mukaan oman asiansa asiantuntijoina. Kohderyhmän mielipiteitä aidosti arvostaen ja heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan sekä oman alansa asiantuntijuutta korostaen käydään yhdessä ajamassa heidän asiaansa palveluista vastaaville ja niitä järjestäville tahoille.

Kohderyhmänä on noin 200-500 vantaalaista asunnotonta tai tilapäisasunnoissa oleskelevaa moniongelmaista ihmistä.
Keski-iältään he ovat noin 40 -vuotiaita ja valtaosa heistä on miehiä. Kohderyhmän ihmisistä suurin osa (n. 80%) kuuluu ikäryhmään 30-62 vuotiaat. Naisten osuus alle 30 -vuotiaiden ikäluokassa on noin puolet, kun taas vanhemmissa ikäluokissa heidän osuutensa on alle 20%. Vantaan kaupungin Koisonrannan palvelukeskuksen päivystys- ja yöpymispalveluissa käy vuositasolla yöpymässä noin 200 vantaalaista asunnotonta päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivää henkilöä. Tästä ryhmästä valtaosa ei kiinnity ja/tai sovitu minkäänlaisiin virallisen tai kolmannen sektorin toimintoihin tai palveluihin. Nämä ihmiset ovat niin kutsuttu kovin ydin ja he ovat Asuvaksi -hankkeen kohderyhmä.

Annamme palveluneuvontaa mahdollisuuksiemme mukaan. Antamamme palveluneuvonta liittyy ensisijaisesti Asuvaksi -hankkeeseen liittyviin ja asunnon löytämiseen suuntaaviin toimiin. Toistaiseksi emme kykene auttamaan päihdeongelmaista tai päihteistä toipuvaa kaikissa heidän palvelutarpeissaan. Mikäli emme kykene auttamaan, pyrimme kuitenkin kaikissa tilanteissa ohjaamaan avun tarvitsijan oikeaan osoitteeseen, paikkaan josta apua ja neuvoja on saatavissa.   

Asiakkaille toteutetaan sekä omana toimintona että yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa (mm. A-kilta, Vahti ry ja seurakunnat) terapeuttista kuntouttavaa luontotoimintaa (Green Care), kuten kasvimaaviljelyä, kalastus- ja linturetkiä, telttaretkiä ja metsäretkiä, sekä leirejä.

Luontotoiminnoissa on mukana sosiaalisen 
integraation elementti: sosiaaliset suhteet, 
tasa-arvoisuuden tunne, arkielämän taidot ja hallinta. 

Luonto- ja retkitoiminta on harrastustoimintaa vaihtoehtona päihteille. Toiminta auttaa stressin ja impulsiivisuuden hallinnassa. Luonnossa oleminen ja tekeminen on hyvä apuväline ajatusten saattamisessa pois päihdekeskeisistä ajatuksista ja tottumuksista. Kasvimaaviljelyssä opitaan perustaitojen lisäksi pitkäjänteisen tekemisen palkitsevuutta. Luonnossa vietetty aika rauhoittaa ja edesauttaa toipumista. Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia teemoja luontopainotteisten toimintojemme valikkoon.

Kiinnostaako Sinua
kuulla lisää toiminnastamme?

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme!

stea-logo
veikkaus
ksl
Tukihenkilötyö_rgb

Löydöstie 4 D
01600 Vantaa

040 7445635
etunimi.sukunimi@tukihenkilotyo.fi

Scroll to Top
Vieritä ylös