Tukihenkilötyö_rgb

Vertaispalvelut

Päihteitä käyttäville

Raittiin elämäntavan omaksuminen on kokonaisvaltainen prosessi. Itse valittuun ja vaalittuun raittiiseen elämäntapaan kuuluvat päihteettömyyttä ja raittiina pysymistä ja kasvamista tukevat toiminnalliset valinnat. Päihdetoipuja pyrkii eliminoimaan elämästään – jokaisella sen osa-alueella – raittiutta uhkaavat ja sitä kyseenalaistavat tekijät.
Hän karsii ja valikoi ihmisyhteyksiään ja tekemisiään ja saa yksinkertaisempaa ja hengittävämpää elämää. Samalla elämään valikoituu merkityksellisempiä asioita, merkityksellisempää vuorovaikutusta, ajankäyttöä ja olemista.
Varmin tie raittiuden saavuttamiseksi on pysyminen raittiissa seurassa sekä toisten toipujien ja vielä kärsivien auttaminen.

Yhdistyksen tammikuussa 2018 aloittaman Asuvaksi -hankkeen tavoitteena on parantaa asumisen järjestymistä sekä asumis- ja sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsyä asiakaslähtöisen palveluohjauksen avulla. Tavoitteena on myös tukea ja parantaa vantaalaisten asunnottomien kovan ytimen elämänhallintaa ja elämänmuutosta asunnon saannin esteiden poistamisella ja asunnon saamisen kynnyksen madaltamisella. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä vahvistamaan asunnottomien voimaantumista heidän saamastaan avusta ja tiedosta sekä oman asiantuntemuksensa käyttämisestä palveluiden kehittämistyössä.

Tavoitteena on myös selvittää asunnottomaksi joutumisen ja 
asunnottomaksi jäämisen syitä. Asumispalvelun pullonkaulojen selvitystyön kautta on mahdollista tuottaa asunnottomille parempia ja kohdennetumpia asumismahdollisuuksia virallisissa ja 
järjestölähtöisissä palvelujärjestelmissä. Työskentelemällä kohderyhmän ihmisten kanssa tasa-arvoisena, vertaisena ja heidän ihmisarvoaan kunnioittaen pyrimme edistämään kohderyhmän hyvinvointia sekä heidän luottamustaan ihmisiä kohtaan. Hankkeen sidosryhmät saavat ajantasaista tietoa hankkeen toiminnasta ja voivat hyödyntää sitä omassa asiakastyössään kohderyhmän elämäntilanteen parantamiseksi.
Hankkeen aikana kerätty tieto ja kokemukset dokumentoidaan ja jaetaan sidosryhmille. Syntynyt tieto auttaa jatkossa ennaltaehkäisemään asunnottomuutta ja palveluista pois putoamista.

Toiminnan kohderyhmä

Toiminnan kohderyhmänä ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti syrjäytyneet, marginalisoituneet ja syrjäytymisvaarassa olevat päihde- sekä mielenterveysongelmaiset asunnottomat tai häätöuhan alla olevat ihmiset Vantaalla. Toiminta kohdistuu ensisijaisesti asunnottomuudesta kärsiviin palveluista väliinputoajiin. Palveluohjauksella sekä osallistamalla autetaan ihmisiä, joista monella ei ole enää voimavaroja tai kykyä hakeutua auttavien ja tukea antavien tahojen piiriin. Osallistaminen tapahtuu motivoimalla ja ottamalla kohderyhmän ihmiset mukaan oman asiansa asiantuntijoina. Kohderyhmän mielipiteitä aidosti arvostaen ja heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan sekä oman alansa asiantuntijuutta korostaen käydään yhdessä ajamassa heidän asiaansa palveluista vastaaville ja niitä järjestäville tahoille.

Kohderyhmänä on noin 200-500 vantaalaista asunnotonta tai tilapäisasunnoissa oleskelevaa moniongelmaista ihmistä.
Keski-iältään he ovat noin 40 -vuotiaita ja valtaosa heistä on miehiä. Kohderyhmän ihmisistä suurin osa (n. 80%) kuuluu ikäryhmään 30-62 vuotiaat. Naisten osuus alle 30 -vuotiaiden ikäluokassa on noin puolet, kun taas vanhemmissa ikäluokissa heidän osuutensa on alle 20%. Vantaan kaupungin Koisonrannan palvelukeskuksen päivystys- ja yöpymispalveluissa käy vuositasolla yöpymässä noin 200 vantaalaista asunnotonta päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivää henkilöä. Tästä ryhmästä valtaosa ei kiinnity ja/tai sovitu minkäänlaisiin virallisen tai kolmannen sektorin toimintoihin tai palveluihin. Nämä ihmiset ovat niin kutsuttu kovin ydin ja he ovat Asuvaksi -hankkeen kohderyhmä.

Annamme palveluneuvontaa mahdollisuuksiemme mukaan. Antamamme palveluneuvonta liittyy ensisijaisesti Asuvaksi -hankkeeseen liittyviin ja asunnon löytämiseen suuntaaviin toimiin. Toistaiseksi emme kykene auttamaan päihdeongelmaista tai päihteistä toipuvaa kaikissa heidän palvelutarpeissaan. Mikäli emme kykene auttamaan, pyrimme kuitenkin kaikissa tilanteissa ohjaamaan avun tarvitsijan oikeaan osoitteeseen, paikkaan josta apua ja neuvoja on saatavissa.   

Asiakkaille toteutetaan sekä omana toimintona että yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa (mm. A-kilta, Vahti ry ja seurakunnat) terapeuttista kuntouttavaa luontotoimintaa (Green Care), kuten kasvimaaviljelyä, kalastus- ja linturetkiä, telttaretkiä ja metsäretkiä, sekä leirejä.

Luontotoiminnoissa on mukana sosiaalisen 
integraation elementti: sosiaaliset suhteet, 
tasa-arvoisuuden tunne, arkielämän taidot ja hallinta. 

Luonto- ja retkitoiminta on harrastustoimintaa vaihtoehtona päihteille. Toiminta auttaa stressin ja impulsiivisuuden hallinnassa. Luonnossa oleminen ja tekeminen on hyvä apuväline ajatusten saattamisessa pois päihdekeskeisistä ajatuksista ja tottumuksista. Kasvimaaviljelyssä opitaan perustaitojen lisäksi pitkäjänteisen tekemisen palkitsevuutta. Luonnossa vietetty aika rauhoittaa ja edesauttaa toipumista. Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia teemoja luontopainotteisten toimintojemme valikkoon.

Päihteistä toipuville

Koulutamme uusia tukihenkilöitä jatkuvasti. Koulutus koostuu 20 tunnin perusjaksosta sekä 20 tunnin syventävästä jaksosta. Koulutukset pidetään toimitiloissamme Vantaan Myyrmäessä.
Jos olet kiinnostunut alkamaan tukihenkilöksi, ota meihin yhteyttä.
Seuraava koulutus järjestetään syksyllä 2020.

Avoryhmät ja teemaryhmät

Yhdistys järjestää ja toimii vetovastuussa erilaisissa avo- ja teemaryhmissä.

Ilmo Häkkinen perusti Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa eli
Ridiksellä tammikuussa 1989 ryhmän, jota alettiin kutsua Ridiksen avoryhmäksi. Se oli tarkoitettu yhteisössä hoidossa oleville ja sieltä lähteneille yhteiseksi ryhmäksi.
Ryhmä sai heti valtavan suosion ja keskiviikkoiltaisin tuli Ryhmätaloon porukkaa pitkienkin matkojen takaa.
Pitemmän raittiuden toipujat ottivat myös ryhmän omakseen ja tukeva ryhmäkulttuuri kehittyi heti alusta lähtien.
Ei mennyt montakaan vuotta, kun ryhmässä oli jo kymmenen tuhatta käyntiä.

Keskiviikkoiltojen lisäksi alettiin pitää opintopäiviä kerran kuussa lauantaisin. Ne olivat teemallisia usean tunnin tapaamisia,
joissa myös laitettiin ruokaa ja syötiin.
Teemat siirtyivät myöhemmin Ilmon teemaryhmien ja muiden ryhmien materiaaliksi.
Opintopäiviä oli yhteensä noin 40. 

 

Niitä täydentämään ja myöhemmin niiden tilalle tulivat 3-päiväiset (pe - su) avoleirit, aluksi pari kertaa vuodessa, myöhemmin yleensä 6 kertaa vuodessa. Ensimmäinen leiri oli syksyllä 1992 ja niitä on ollut yhteensä jo yli 70, lähes kaikki Sääksissä, Hyvinkään seurakunnan leirikeskuksessa. Leirit limittyivät monilla toipujilla ryhmien, avohoidon ja intervallien kanssa muodostaen vuosikausia kantavan rakenteen. Leireillä on ollut iltaisin pitkiä palaveriryhmiä, luovia ja toiminnallisia ryhmiä, antoisia nokkapalavereja ja virkistystoimintaa. Yöpyjien lisäksi on ollut ohjelmaa myös päiväseltään kävijöille.

 

Pysähdytään yhdessä -leirit Hyvinkään Kaitaniemessä

Järjestimme ensimmäisen "Pysähdytään yhdessä" -leirin keväällä 2019. Leirille osallistui 40 ihmistä eri toipumisyhteisöistä. Leirillä järjestettiin monenlaista toimintaa kuten teemaryhmiä, ulkopelejä, hiljentymistä sekä tietysti vapaata oleskelua, saunomista, uintia ja makkaranpaistoa.

Seuraava "Pysähdytään yhdessä" -leiri pidettiin syyskuussa 2019. Osallistujia oli 22 ja saimme viettää leiriä kauniissa syysauringon paisteessa.

Kevään 2020 leiri on koronatilanteen vuosi peruttu. Toivomme, että pääsemme leireilemään taas syyskuussa 2020.

Yhdistys aloitti tukivalmennuskoulutukset pioneerityönä Ilmo Häkkisen ja Jarmo Ekmanin
ideoimina vuoden 2002 alussa.
Tukivalmennuksen perusidea jakaantuu kolmeen osa-alueeseen:

 1. Tukihenkilötyö
  Koulutus ja työnohjaus sekä pelisääntömalli.
 1. Ryhmänohjaus
  Ryhmänohjauskoulutus sekä koulutettaville työnohjaus. Avoryhmäyhteisön ryhmänohjaajat saavat opastuksen ryhmätoimintaan.
 1. Iloisempi ja kokonaisvaltainen toipuminen
  Tukivalmennus on ohjattua vertaistukea päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen sekä vapaaehtoistoimijoille.
  Tukivalmennus on tunne-elämän eheyttämistä ja toipumista ryhmän tuen turvin. Tukivalmennuksesta saa myös valmiuksia keskusteluun,
  ja se on erinomainen itsetutkiskelun apuväline.

Asiakkaille toteutetaan sekä omana toimintona että yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa (mm. A-kilta, Vahti ry ja seurakunnat) terapeuttista kuntouttavaa luontotoimintaa (Green Care), kuten kasvimaaviljelyä, kalastus- ja linturetkiä, telttaretkiä ja metsäretkiä, sekä leirejä.

Luontotoiminnoissa on mukana sosiaalisen 
integraation elementti: sosiaaliset suhteet, 
tasa-arvoisuuden tunne, arkielämän taidot ja hallinta. 

Luonto- ja retkitoiminta on harrastustoimintaa vaihtoehtona päihteille. Toiminta auttaa stressin ja impulsiivisuuden hallinnassa. Luonnossa oleminen ja tekeminen on hyvä apuväline ajatusten saattamisessa pois päihdekeskeisistä ajatuksista ja tottumuksista. Kasvimaaviljelyssä opitaan perustaitojen lisäksi pitkäjänteisen tekemisen palkitsevuutta. Luonnossa vietetty aika rauhoittaa ja edesauttaa toipumista. Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia teemoja luontopainotteisten toimintojemme valikkoon.

Läheisille

Tarjoamme päihdeongelmaisen läheisille neuvontaa ja vertaistukea
mahdollisuuksiemme mukaan.
Toimistollamme osoitteessa Löydöstie 4D voi tulla käymään arkipäivisin
keskustelemassa läheistä kohdanneesta päihdeongelmasta.
Pyrimme auttamaan ja neuvomaan läheisiä kertomalla omaa kokemusta sekä
ohjaamaan heitä heidän tarvitsemansa avun ja apua tarjoavien
julkisten sekä kolmannen sektorin yhteisöjen piiriin.

Tutkimme mahdollisuuksia ja tarvetta järjestää päihdeongelmista kärsivien läheisille omia vertaistukiryhmiä.
Mikäli tarvetta ja kiinnostusta löytyy,
pyrimme avaamaan uusia ryhmiä tarpeen mukaan.

Asiakkaille toteutetaan sekä omana toimintona että yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa (mm. A-kilta, Vahti ry ja seurakunnat) terapeuttista kuntouttavaa luontotoimintaa (Green Care), kuten kasvimaaviljelyä, kalastus- ja linturetkiä, telttaretkiä ja metsäretkiä, sekä leirejä.

Luontotoiminnoissa on mukana sosiaalisen 
integraation elementti: sosiaaliset suhteet, 
tasa-arvoisuuden tunne, arkielämän taidot ja hallinta. 

Luonto- ja retkitoiminta on harrastustoimintaa vaihtoehtona päihteille. Toiminta auttaa stressin ja impulsiivisuuden hallinnassa. Luonnossa oleminen ja tekeminen on hyvä apuväline ajatusten saattamisessa pois päihdekeskeisistä ajatuksista ja tottumuksista. Kasvimaaviljelyssä opitaan perustaitojen lisäksi pitkäjänteisen tekemisen palkitsevuutta. Luonnossa vietetty aika rauhoittaa ja edesauttaa toipumista. Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia teemoja luontopainotteisten toimintojemme valikkoon.

Ammattilaisille ja
opiskelijoille

Tukihenkilötyö yhdistys on järjestänyt vuodesta 2012 lähtien vuosittain yhteistyössä Laurea ammattiopiston kanssa TOIVOA ON päihdeseminaarin, joissa on ollut kutsuttuna alustajia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista yhteiskunnan päättäjiin sekä omakohtaisen kokemuksen omaaviin ihmisiin. Alustusten pohjalta on pidetty paneelikeskusteluja, joissa on käsitelty päihdeongelmaa ja erilaisia siihen liittyviä ilmiöitä. TOIVOA ON seminaari on lähtenyt liikkeelle edesmenneen
sosiaalineuvos Ahti Vuorisen ideasta ja mukana seminaareissa ovat olleet esittelemässä toimintaansa mm AA, NA, AL-Anon, A-klinikka, Irti huumeista ry ja A-killat.
Seminaaritilaisuudet ovat olleet avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille.
Erityisesti sosiaalialan opiskelijat ovat olleet tilaisuuksissa aktiivisesti mukana.

Seuraava TOIVOA ON seminaari järjestetään taas marraskuussa 2018.
Tiedotamme tarkemmin seminaarin aikataulusta heti alkusyksystä.

Tukihenkilötyö yhdistys toimii yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun
kanssa järjestäen joka syksy Laurean tiloissa ”Toivoa on” -päihdeseminaarin.
Seminaariin on kutsuttu päihdealan toimijoita esittelemään omaa toimintaansa sekä
terveydenhuollon- ja päihdehuollon ammattilaisia keskustelemaan aiheesta sekä alustamaan keskusteluja.
Seminaari on järjestetty 6 kertaa ja on saanut joka kerralla vankan kuulijajoukon. 

Yhteistyötä Laurean kanssa tullaan tekemään myös tarjoamalla opiskelijoille
konsultaatiota sekä tarjoamalla heille mahdollisuuksia opinnäytetyön aiheisiin,
materiaaliin sekä varsinaisen opinnäytetyön tekemiseen yhdistyksen ja
opiskelijan yhdessä valitseman aiheen tutkimiseksi.
Opiskelijoille voidaan tarjota myös erilaisia työprojekteja mikäli jonkin ajankohtaisen asian toteuttamisessa tarvitaan apuvoimia. 

Asiakkaille toteutetaan sekä omana toimintona että yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa (mm. A-kilta, Vahti ry ja seurakunnat) terapeuttista kuntouttavaa luontotoimintaa (Green Care), kuten kasvimaaviljelyä, kalastus- ja linturetkiä, telttaretkiä ja metsäretkiä, sekä leirejä.

Luontotoiminnoissa on mukana sosiaalisen 
integraation elementti: sosiaaliset suhteet, 
tasa-arvoisuuden tunne, arkielämän taidot ja hallinta. 

Luonto- ja retkitoiminta on harrastustoimintaa vaihtoehtona päihteille. Toiminta auttaa stressin ja impulsiivisuuden hallinnassa. Luonnossa oleminen ja tekeminen on hyvä apuväline ajatusten saattamisessa pois päihdekeskeisistä ajatuksista ja tottumuksista. Kasvimaaviljelyssä opitaan perustaitojen lisäksi pitkäjänteisen tekemisen palkitsevuutta. Luonnossa vietetty aika rauhoittaa ja edesauttaa toipumista. Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia teemoja luontopainotteisten toimintojemme valikkoon.

Kiinnostaako Sinua
kuulla lisää toiminnastamme?

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme!

stea-logo
veikkaus
ksl
Tukihenkilötyö_rgb

Löydöstie 4 D
01600 Vantaa

040 7445635
etunimi.sukunimi@tukihenkilotyo.fi

Scroll to Top
Vieritä ylös